Beleidskader subsidies en accommodaties

Lees voor

Op 12 juli 2016 heeft de gemeenteraad het "Beleidskader accommodaties/subsidies" vastgesteld. Hierin wordt het toekomstige beleid beschreven. Het beleidskader is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een werkgroep van vertegenwoordigers van de gemeenteraad en overkoepelende organisaties in Leudal.

Subsidies

De gemeenteraad heeft op 7 juli 2015 besloten tot een flinke bezuiniging op de subsidies. Dit vanwege de financiële situatie van de gemeente. Om verenigingen en stichtingen meer tijd te geven om zich hierop voor te bereiden is begin 2016 besloten om de bezuiniging niet in te laten gaan in 2016, maar in 2017. Verenigingen/stichtingen zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.

Met de vaststelling van het beleidskader is een nieuwe situatie ontstaan. De bezuiniging is nog steeds nodig, maar er zijn enkele nieuwe mogelijkheden. Dit kan als volgt worden samen gevat:

  • De subsidie 2017 die voortvloeit uit het raadsbesluit van 7 juli 2015 betreft een ondergrens. Voor afzonderlijke verenigingen/stichtingen is deze vermeld in de (later aangepaste) beschikking van 1 december 2015.
  • Nog dit jaar worden nieuwe subsidieregelingen ontworpen. In het najaar 2016 kunt u hierop op uw visie geven. Daarna volgt een besluit door het college en een (mogelijk) aangepaste beschikking voor het jaar 2017.
  • In de nieuwe regelingen ligt een accent op activiteiten gerelateerd aan jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning. Verenigingen en stichtingen die met deze thema’s bezig zijn, kunnen naar verwachting een aanvulling op het basisniveau krijgen.
  • Voor eenmalige en vernieuwende activiteiten komt een nieuwe regeling beschikbaar: het Fonds Maatschappelijke Activiteiten (FMA). Hierover zal nog nadere informatie volgen.

In de subsidienormen onderaan deze pagina staan de gevolgen van het doorvoeren van het besluit van 7 juli 2015 per verschillende soorten verenigingen/stichtingen.

Accommodaties

Op 12 juli 2016 heeft de gemeenteraad het "Beleidskader accommodaties/subsidies" vastgesteld. In grote lijnen wordt hierin het toekomstige beleid beschreven.

Wat betreft accommodaties zijn de volgende kernpunten in het beleidskader opgenomen:

  • Elk dorp heeft/behoudt een ontmoetingspunt.
  • Accommodaties worden bij voorkeur overgedragen aan de gemeenschap.
  • Nieuwe voorzieningen zijn slechts mogelijk als daarmee bestaande komen te vervallen en het voor de gemeente uiteindelijk tot kostenbesparingen zal leiden.
  • Als draagvlak ontbreekt worden voorzieningen afgestoten.

In tegenstelling tot subsidies is het invoeren van het nieuwe accommodatiebeleid een proces. In overleg met betrokkenen worden de noodzakelijke maatregelen en afspraken in beeld gebracht. Dit vergt maatwerk. Op dit moment is nog geen concrete planning gereed waarin staat aangegeven wanneer en met wie we in overleg treden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.