Grote belangstelling voor plannen biobased bedrijventerrein Zevenellen in Haelen

Lees voor

Donderdag 20 februari 2014 vond een informatiebijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Leudal. Voor ongeveer 70 belangstellenden hebben wethouder Paul Vogels, directeur Tilman Schreurs van Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (OML) en ondernemer Jos Mousset de biobased plannen op bedrijventerrein Zevenellen in Haelen ieder vanuit hun rol toegelicht.

Duurzaam bedrijventerrein

De gemeente Leudal werkt samen met Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) aan de herontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen tot een duurzaam bedrijventerrein op gebied van ‘biobased economy’. Dit is een economie waarin gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie, de zogenaamde groene grondstoffen, worden hergebruikt voor nieuwe toepassingen in de agrarische sector, nieuwe duurzame basismaterialen voor de chemie of de omzetting naar energie. Daarmee is ‘biobased economy’ het bindende thema voor een duurzaam bedrijventerrein in Haelen. Zevenellen ligt immers zeer centraal, is goed bereikbaar en biedt bedrijven die uitgaan van duurzaamheid een veelvoud aan kansen. Hiertoe is door de gemeenteraad op 25 juni 2013 een nieuw bestemmingsplan voor bedrijventerrein Haelen vastgesteld.

Plan Mousset

De gemeente Leudal wil de meest duurzame gemeente van Limburg zijn. Op weg naar meer duurzaamheid in Leudal, gaat Jos Mousset uit Haler mestoverschotten uit het buitengebied van Leudal geschikt maken voor de export naar onder andere Duitsland, Frankrijk en België. Hij gaat dit doen op het oude PLEM-terrein, dat inmiddels onderdeel is geworden van bedrijventerrein Zevenellen in Haelen.

Jos Mousset bouwt een volledig gesloten installatie die geschikt is om drijfmest te hygiëniseren. Dit is het exportwaardig maken, zodat gebruik mogelijk is in de mestarme landbouwgebieden van West-Europa. Dat hygiëniseren gaat duurzaam gebeuren: met warmte terugwinning en een op hout gestookte kachel.

Minder oneigenlijk gebruik van het buitengebied van Leudal

Op 1 januari 2014 is nieuwe wetgeving in werking getreden die grote invloed heeft op veehouderijen in Leudal. Alle veehouderijen worden de komende jaren steeds verder verplicht tot het verwerken van hun mestoverschot. Jos Mousset wil dit graag bij de boeren uit handen nemen en de verwerking concentreren op een bedrijventerrein. Voor Leudal kan dit betekenen dat er veel minder aanvragen komen voor mestverwerking op het eigen agrarische bedrijf in het buitengebied van Leudal.

Procedure

Na afronding van het vergunningentraject kan naar verwachting rond de zomer gestart worden met de bouw van een bedrijfsloods en opslagsilo’s. De daadwerkelijke start van de bedrijfsactiviteiten is voorzien voor het eind van dit jaar. Naar verwachting zal omstreeks april/mei het ontwerp-vergunningbesluit ter inzage worden gelegd en op de gebruikelijke worden gepubliceerd via deze website.

Meer informatie

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.