Eerste bio-based bedrijf naar oud PLEM-terrein Zevenellen Haelen

Lees voor

Het college van Leudal heeft vergunning verleend voor de bouw van een mestbewerkingsinstallatie, een initiatief van Mousset, op het bedrijventerrein Zevenellen in Haelen.

Plan Mousset

Jos Mousset uit Haler gaat mestoverschotten uit het buitengebied van Leudal geschikt maken voor de export naar onder andere Duitsland, Frankrijk en België. Hij gaat dit doen op het oude PLEM-terrein, dat inmiddels onderdeel is geworden van bedrijventerrein Zevenellen in Haelen. Jos Mousset bouwt een volledig gesloten installatie die geschikt is om drijfmest te hygiëniseren. Dit is het exportwaardig maken, zodat gebruik mogelijk is in de mestarme landbouwgebieden van West-Europa. Dat hygiëniseren gaat duurzaam gebeuren: met warmte terugwinning en met een op hout gestookte kachel.

Beleid mestbewerking gemeente

De activiteit van Mousset past in het beleid van de gemeente Leudal om mestbewerking zoveel mogelijk te laten plaatsvinden op een bedrijventerrein in plaats van bij de bedrijven die verspreid in het buitengebied van Leudal liggen. 

Goedkeuring voor mestbewerking

De gemeente heeft de aanvraag van Mousset getoetst. De aanvraag voldoet ruimschoots aan de wettelijke normen. Hiermee kan een gezonde en veilige leefomgeving gegarandeerd worden.

Samenvattend en gelijktijdig is besloten tot:

  • het opleggen van maatwerkvoorschriften voor Milieu
  • het verlenen van de omgevingsvergunning voor onderdeel bouwen en bestemmingsplan.

Omdat onlangs is gebleken dat de bedrijfsvoering voor milieu geheel onder het Activiteitenbesluit valt, hoeft alleen maar een melding voor milieu plaats te vinden. Dit is anders dan hetgeen eerder over de procedure is aangegeven. De vergunningplicht voor bouwen en ruimtelijke ordening blijft, maar hiervoor geldt nu de reguliere procedure.

Nu geen uitgebreide procedure gevolgd hoeft te worden, is niet langer sprake van een ‘ontwerpbesluit’ waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend. Door de andere procedure wordt de vergunning direct verleend en kunnen belanghebbenden bezwaren maken bij het college (bijlage: publicatie verleende omgevingsvergunning).   

Duurzaam bedrijventerrein

De gemeente Leudal werkt samen met Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) aan de herontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen tot een duurzaam bedrijventerrein op gebied van ‘biobased economy’. Dit is een economie waarin gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie, de zogenaamde groene grondstoffen, worden hergebruikt voor nieuwe toepassingen in de agrarische sector, nieuwe duurzame basismaterialen voor de chemie of de omzetting naar energie.

Daarmee is ‘biobased economy’ het belangrijkste thema voor een duurzaam bedrijventerrein in Haelen. Zevenellen ligt immers zeer centraal, is goed bereikbaar en biedt bedrijven die uitgaan van duurzaamheid een veelvoud aan kansen. Binnenkort volgt meer duidelijkheid over de verdere ontwikkeling van dit bedrijventerrein.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.