Uitgangspunten

Lees voor

De vier samenwerkende gemeenten hebben uitgangspunten opgesteld voor het stimuleren van windenergie. Deze zijn verder uitgewerkt met richtlijnen.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben ingestemd met realisering van windenergie in de gemeente. De hiervoor opgestelde en goedgekeurde uitgangspunten zijn inmiddels verdiept met richtlijnen voor de initiatiefnemers. Dit zodat partijen die interesse tonen voor het ontwikkelen van windparken nu nog gerichter hun verzoek bij de gemeente kunnen indienen. Partijen hebben tot en met 30 september 2016 de kans om initiatieven in te dienen.

Uitgangspunten met de richtlijnen
 

1. De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie van windturbines.

Hieronder wordt verstaan dat de initiatiefnemer actief aan de slag gaat met zijn omgeving. Er wordt middels een stakeholdersanalyse in beeld gebracht welke partijen van belang zijn en welke rol ze hebben. Daarnaast is een krachtenveldanalyse aanbevolen om beter in kaart te krijgen met welke invloeden zoals andere energiebronnen, andere initiatieven en toeleveranciers omgegaan wordt. Een communicatieparagraaf is overigens een vereiste. Het in kaart brengen van het genoemde is echter niet genoeg. Verwacht wordt actief met partijen in dialoog te gaan en de uitkomsten vast te leggen. Participatie van partijen wordt gezien als een belangrijk gegeven, opgezet conform een gedegen procesplanning tot en met realisatie.   

2a. De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten maximaal terugvloeien in de gemeenschap.

Voorziene opbrengsten dienen niet alleen naar de initiatiefnemers en grondeigenaren te gaan echter maximaal gedeeld te worden met de omgeving. Er wordt een plan van aanpak verwacht, ook wel profijtplan genoemd, waarin beschreven staat hoe opbrengsten kunnen terugvloeien naar de lokale gemeenschap. Hierin staat de methodiek, proces en informatievoorziening beschreven en hoe men inzicht wil geven in de financiën.

2b.   Bij voorkeur wordt een substantieel deel coöperatief ontwikkeld.

De mate van coöperatieve ontwikkeling dient te worden aangegeven in percentages.

3. De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien vanuit een goede ruimtelijke ordening (goede functiecombinatie en landschappelijke inrichting). Hierin is de gemeente initiërend om in samenspraak met haar omgeving kansrijke ontwikkelgebieden te bepalen.

Een goed plan is een vereiste als het gaat om de ruimtelijke ordening (milieu, veiligheid, toetsing wet- en regelgeving). Aanvullend is een landschapsontwerp benodigd dat voldoet aan de uitgangspunten van het POL, gemeentelijk beleid en waar rekening is gehouden met de gewenste ontwerpprincipes (op te vragen bij de gemeente). Een gevisualiseerde opstelling is een vereiste.

4. Grondspeculatie moet worden voorkomen door:

a. In het zoekgebied één samenhangend project, windmolenpark, te ontwikkelen.

Wordt er door de initiatiefnemers in kaart gebracht of er meerdere initiatieven zijn in het zoekgebied / in de omgeving en is beschreven hoe hiermee wordt omgegaan. Binnen de 5x rotordiameter is er sprake van 1 project in verband met windvang en is 1 gezamenlijk plan noodzakelijk. Ook moet rekening gehouden worden met de uitsluitingsgebieden.

b. De bebouwde en onbebouwde gronden noodzakelijk voor de realisatie van windenergie te zien als een samenhangend complex: het windmolenpark.

Hierop is ook de richtlijn onder 4a van toepassing.

c. Alle grondeigenaren van het windmolenpark een eerlijke grondvergoeding te geven.

Is er rekening gehouden met het feit dat grondeigenaren in de invloedssfeer (5x rotordiameter) een vergoeding krijgen. Zo ja, hoe wordt deze vergoeding bepaald, via welke methodiek en met welke transparantie wordt gehandeld. Antwoord op deze vragen is een vereiste.

5. In iedere gemeente wordt tenminste één windenergie locatie ontwikkeld van vier-vijf windturbines.

6. Gemeenten werken samen aan de vorming van windenergiebeleid.

7. Gemeenten werken samen aan de ontwikkeling van gemeentegrensoverschrijdende locaties.

8. De Provincie Limburg ondersteunt gemeenten bij de samenwerking en de uitwerking van bovenstaande uitgangspunten en maakt daarover afspraken met gemeenten betreffende mijlpalen, wederzijdse rollen en taken in het uitvoeringsproces.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.