Millenniumgemeente

Lees voor
""

Medio september 2000 hebben de wereldleiders met elkaar afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, millieuverontreiniging, verbetering van het onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Om dit te bereiken zijn er 8 Millenniumdoelen gesteld.

Op 3 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Leudal besloten zich als Millenniugmeenten aan te sluiten. De gemeente heeft hiertoe besloten omdat ze zich geroepen voelt mee te werken aan het realiseren van de 8 millenniumdoelen. De 8 Millenniumdoelen moeten op 31-12-2015 gerealiseerd zijn. Deze 8 doelen zijn:

 1. Extreme armoede en honger moet zijn uitgebannen.
 2. Alle jongens en meisjes gaan naar school.
 3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten.
 4. Kindersterfte is sterk afgenomen.
 5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap.
 6. De verspreiding van ziektes als aids en malaria is gestopt.
 7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu.

Waarom Millenniumdoelen?

Het belang van (het halen van) de VN Millenniumdoelen is evident: Het behoort tot de universele mensenrechten dat ieder recht heeft op een leven zonder armoede en met vrijheid van keuzen. Vandaag de dag leven echter nog steeds veel te veel mensen onder de armoedegrens. De VN Millenniumdoelen zijn opgesteld om ieder te voorzien in zijn of haar basisbehoeften voor een menswaardig leven. Jeffrey Sachs, Special Advisor van de UN en directeur van het Millennium Project, verklaart dat het halveren van armoede in 2015 haalbaar is. Als hieraan wordt vastgehouden kan armoede in 2025 de wereld uit zijn. Ontwikkelingslanden kunnen dit niet alleen voor elkaar krijgen, omdat zij niet over de middelen beschikken. Daarom is er wereldwijd een goede wil en een vooruitziende blik nodig. Samen beschikken we over voldoende capaciteit om de doelen te bereiken.

Gemeente Leudal

Op 3 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Leudal besloten zich tot de Millenniumgemeenten aan te sluiten en op een actieve wijze mee te helpen om de gestelde doelen te bereiken.

Hoe doen we dit?

 • Gemeente Leudal maakt gebruik van papier met FSC keurmerk;
 • Gemeente Leudal zorgt voor duurzaam lokaal klimaat- en waterbeleid, duurzame energie, duurzaam bouwbeleid, denk hierbij aan medewerking aan de realisatie van 4 windmolens aan de Kanaaldijk te Neer of een mestvergistingsbedrijf te Heibloem die beiden veel energie opwekken.
 • Gemeente Leudal betrekt duurzaamheid bij aanbestedingstrajecten. Denk hierbij aan installatie wamtepomp, terugwinnen energie, zonnecollectoren etc.
 • Gemeente Leudal ondersteunt projecten van inwoners uit de gemeente die bijdragen aan het realiseren van de 8 millenniumdoelen;
 • Gemeente Leudal heeft op parkeerplaats 2 pompen voor opladen elektroauto’s geplaatst.

Waaraan kan nog meer worden gedacht?

 • Autodelen in Leudal: Het opzetten van een systeem om in de wijk, de kern of kernoverstijgend samen auto’s te delen. Een website en sociale media zouden hier een belangrijke rol in kunnen spelen.
 • Stimuleren van openbaar vervoer: Inwoners van Leudal dragen zelf een steentje bij aan het opzetten en promoten van openbaar vervoer, zodat de kernen van Leudal beter met elkaar en met de omliggende gemeenten verbonden worden. Te denken valt aan het opzetten van een dolmussysteem (een netwerk van kleine busjes).
 • Ruim baan voor de fiets: Burgers in Leudal maken zich sterk voor ‘fietsen’. Hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen op de fiets? Creatieve oplossingen zijn te vinden op het vlak van het invoeren van bonussystemen voor de fietser, het gezamenlijk meer promoten van het fietsen via verschillende organisaties en verenigingen, etc.
 • Biologische landbouwcoöperatie: Particulieren worden aandeelhouders in de teelt van biologische voedingsgewassen op de schaal van Leudal. Zo kunnen tegen een scherpere prijs heerlijke streekeigen producten aangeboden worden.
 • Samen leren proeven: Leudal is de gemeente bij uitstek om meer te doen met gezonde en duurzame voeding. Gedacht kan worden aan het organiseren van kooklessen en –workshops met streekeigen producten; het aanleggen van een dorpstuin waarin diverse producten gekweekt worden en mensen elkaar kunnen ontmoeten; een smaaklaboratorium inrichten; een kookcaravan door de kernen organiseren om gezonde en duurzame voeding te promoten, zoals bijvoorbeeld op scholen, in de kinderopvang en bij bedrijfskantines, etc.
 • Een eerlijke, gezonde en duurzame markt: Ondernemende burgers in en buiten Leudal zetten zich in voor een wekelijkse markt in Leudal, waar heel wat eerlijke, gezonde, duurzame en streekeigen producten aangeboden worden.
 • Wie heeft de minste energie? Burgers nemen het initiatief om op het niveau van huishoudens het energiegebruik terug te dringen. Behaalde resultaten zijn te monitoren, dus wellicht kan een competitie-element hierbij helpen.
 • Samen voor duurzame energie: Burgers zetten op eigen kracht een coöperatie op voor groene energie, zowel voor de inkoop als voor de productie en de consumptie hiervan. Ideeën in dit kader zijn de gezamenlijke inkoop van energie, het organiseren van collectieve kleinschalige energieopwekking en het collectief isoleren van bestaande woningen.
 • Generatie-energiepact: Ouders investeren in duurzame energie voor hun kinderen, bijvoorbeeld in zonnepanelen. Een dergelijke investering zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan ons milieu en aan de toekomst van onze kinderen.
 • Een langer leven voor materialen: Burgers organiseren zelf een markt (fysiek of virtueel) zodat gebruiksgoederen op lokaal niveau langer in gebruik worden gehouden. Denk aan babymaterialen, speelgoed, huishoudelijke producten, die vaak zo goed als nieuw in de kelder of op zolder belanden. Met behulp met een toepassing op internet kan dit initiatief efficiënt en handig opgezet worden.
 • Energie van de straat: Zonder extra inspanningen zouden burgers door hun eigen bewegingen op verschillende plekken in Leudal zelf energie op kunnen wekken: Zo zou men door te sporten of gewoon door te wandelen het licht kunnen laten branden in de fitnessruimte of op de markt. Vanwege de zichtbaarheid van dergelijke initiatieven zal ook het energiebewustzijn bij mensen toenemen.
 • Energieneutraal gemeentehuis: In de nieuwe huisvesting zijn een aantal duurzame maatregelen toegepast. Het gemeentehuis is echter niet energieneutraal. Doordat er gebruikt wordt gemaakt van een WKO-installatie voor verwarming/koeling is het gebouw energieneutraal te maken door gebruik te maken van zonne- en/of windenergie. De mogelijkheden zullen worden onderzocht uitgaande van een terugverdientijd van 10 jaar.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.