Sandwichborden en driehoeksborden

Lees voor
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is opgenomen dat het verboden is de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:

 1. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
 2. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Ter aanvulling op bovenstaande algemene regel heeft de gemeente Leudal aanvullende beleidsregels vastgesteld voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden.

Concreet betekent dit dat voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden geen vergunning, ontheffing of melding nodig is mits wordt voldaan aan onderstaande regels.

Maximale afmeting van de sandwich- en/of driehoeksborden
De maximale afmeting van sandwich- en/of driehoeksborden bedraagt 1.50 meter x 1.00 meter.

Stratenplan gemeente Leudal
Het College van Burgemeester en Wethouders van Leudal heeft een aantal straten aangewezen waar het is toegestaan om sandwich- en/of driehoeksborden te plaatsen. Deze straten zijn terug te vinden in bijgevoegde stratenlijst.

Het is niet toegestaan om sandwich- en/of driehoeksborden op andere wegen of straten te plaatsen.

Sandwich- en/of driehoeksborden

 1. Op de sandwich- en/of driehoeksborden dienen de naam, adresgegevens en het telefoonnummer van degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden te zijn vermeld.
 2. In iedere kern van de gemeente Leudal mogen per evenement of anderszins maximaal twee sandwich- en/of driehoeksborden geplaatst worden.
 3. De sandwich- en/of driehoeksborden mogen worden geplaatst gedurende een maximale periode van drie weken.
 4. De sandwich- en/of driehoeksborden dienen op uiterlijk twee dagen na de plaatsingsperiode van drie weken en/of uiterlijk binnen een week na de datum van het evenement waarop de sandwich- en/of driehoeksborden betrekking hebben te zijn verwijderd. Is dit niet het geval, dan worden de sandwich- en/of driehoeksborden door de gemeente op kosten van de plaatser van de sandwich- en/of driehoeksborden verwijderd.
 5. Er mogen geen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst buiten de bebouwde kom.
 6. Sandwich- en/of driehoeksborden mogen enkel worden geplaatst aan de wegen die in gemeentelijk beheer zijn.
 7. Op de vastgestelde en bijbehorende overzichtslijst zijn de straten vermeld in welke de sandwich- en/of driehoeksborden mogen worden geplaatst in de diverse kernen. Enkel rondom de in de stratenlijst met nummer aangewezen specifieke lichtmasten mogen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst.
 8. De sandwich- en/of driehoeksborden mogen worden geplaatst rondom lichtmasten (zonder verkeersborden), mits deze daardoor niet op enige wijze worden beschadigd.
 9. Er mogen geen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst voor of om verkeerstekens, lichtmasten met verkeerstekens, verkeerslichten óf in of op verkeersgeleiders.
 10. Binnen een afstand van 25 meter vanaf rotondes, kruisingen of splitsingen van wegen mogen geen sandwich- en driehoeksborden worden geplaatst.
 11. De sandwich- en/of driehoeksborden dienen zodanig geplaatst te worden dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet kan worden belemmerd en dat een vrije doorgang voor voetgangers, kinderwagens, rollators, rolstoelen, scootmobielen en dergelijke op het trottoir gewaarborgd blijft.
 12. Er mag rondom een lichtmast maximaal één sandwich- en/of driehoeksbord worden geplaatst.
 13. Bij het plaatsen van de sandwich- en/of driehoeksborden dient de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u voldoet aan de gestelde regels dan kunt u de sandwich- en/of driehoeksborden plaatsen. U hebt dan geen vergunning of ontheffing nodig.
 

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Als u voldoet aan de gestelde regels, dan kunt u de sandwich- en/of driehoeksborden plaatsen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
 

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden  is en blijft aansprakelijk voor de aan eigendom van de gemeente of derden toegebrachte schade.

Op kosten van degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden kunnen de sandwich- en/of driehoeksborden te allen tijde worden verwijderd wanneer deze niet op een adequate wijze en in strijd zijn geplaatst met het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal en/of het bepaalde in de beleidsregels.

U vindt hier informatie over: "Tip ons!"

Tip ons!

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?
Laat het ons weten via het TIP-formulier.

Hartelijk dank voor de moeite.
Webteam gemeente Leudal

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.