Samenstelling college van B&W

Lees voor

Arno Verhoeven MPM

Verhoeven MPM
contactgegevens en taken Arno Verhoeven MPM
FunctieBurgemeester
AdresPostbus 3008
6093 ZG  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 85 92 03
E-mailadresa.verhoeven@leudal.nl
Taken

Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer, Rampenbestrijding, Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen Noord- en Midden Limburg (GHOR), Veiligheidsregio, Algemeen Plaatselijke Verordening en Vergunningen (incl. gerelateerde toezicht en handhaving)

Specialismen
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Rechtsbescherming (klachtenregelingen/ integriteit)
 • Naturalisatie inclusief inburgering
 • Kabinet zaken
 • Communicatie
 • Kunst en cultuur (educatie)
 • Personeel
 • (Inter)Nationale en Provinciale samenwerking
 • Netwerkberaad Samenwerking Midden-Limburg

mr. Arno Walraven

Walraven
contactgegevens en taken mr. Arno Walraven
FunctieWethouder/ locoburgemeester
AdresPostbus 3008
6093 ZG  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 85 92 03
E-mailadresa.walraven@leudal.nl
Taken

Portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwen en Wonen, Grondbeleid en Grondexploitatie, Buitengebied en Bedrijventerreinen

Specialismen
 • Bouwen en Wonen
 • Grondbeleid en -exploitaties
 • Volkshuisvesting incl. arbeidsmigranten
 • Coördinerend portefeuillehouder woonwagenzaken
 • Regionaal huisvestingsoverleg
 • Monumenten en molens
 • Recreatie en Toerisme
 • Asielzoekerscentrum AZC
 • Bestuurlijk trekker project Maasfront
Politieke partijSamen Verder

Piet Verlinden

Verlinden
contactgegevens en taken Piet Verlinden
FunctieWethouder
AdresPostbus 3008
6093 ZG  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 85 92 03
E-mailadresp.verlinden@leudal.nl
Taken

Portefeuille: Economische ontwikkeling, Openbare werken, Verkeer en vervoer, Beheer en onderhoud vastgoed, Milieu en Financiën

Specialismen
 • Economie: MKB, Bedrijventerreinen, LLTB, Horeca, Retail, OML, Nuts- en kabelbedrijven, markten en kermissen
 • Openbare werken: openbare ruimte, openbaar groen en beheer en onderhoud wegen en riolering
 • Verkeer en vervoer:  GVVP, stations Haelen en Baexem, havens, openbaar vervoer en doelgroepenvervoer
 • Vastgoedbeleid, -beheer en -onderhoud gemeentelijke gebouwen (niet zijnde gemeenschaps- en sportaccommodaties)
 • Milieu: milieu, duurzaamheid, afvalverwerking en waterkwaliteit
 • Financiën: begroting, rapportage, belastingen en heffingen, beheer aandelenpakketten en beleggingen
Politieke partijSamen Verder

mr. Stan Backus

Backus
contactgegevens en taken mr. Stan Backus
FunctieWethouder
AdresPostbus 3008
6093 ZG  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 85 92 03
E-mailadress.backus@leudal.nl
Taken

Portefeuille: Majeure trajecten, Accomodaties en subsidies, Dienstverlening en bedrijfsvoering en Handhaving.

Specialismen
 • Majeure trajecten; N280, wielerbaan, Park Leudal Oost, samenwerking voetbalverenigingen HEG
 • Dienstverlening
 • Organisatie
 • Bedrijfsvoering: informatievoorziening, inkoop, beheer en ondersteuning
 • Gemeenschaps- en sportaccommodaties
 • Speeltuinen
 • Bibliotheekwerk, sport, verenigingen en subsidies
 • Handhaving- en handhavingsbeleid incl. RUD
Politieke partijRonduit Open

Richard Verheul

Verheul
contactgegevens en taken Richard Verheul
FunctieWethouder
AdresPostbus 3008
6093 ZG  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 85 92 03
E-mailadresr.verheul@leudal.nl
Taken

Portefeuille: Sociaal domein incl. veiligheid, welzijn en onderwijs

Specialismen
 • Sociaal domein: coördinatie dorps overleggen, buurtpreventie en sociale veiligheid, vrijwilligerswerk en mantelzorg, jeugd, jongeren, senioren en WMO (incl. subsidies WMO-, Jeugdhulp en Participatiewetvoorzieningen)
 • Onderwijs, kinderopvang, BSO en passend onderwijs
 • Participatie(wet): regionaal arbeidsmarktoverleg, sociale werkvoorziening
 • Sociale zaken: inkomen en werkgelegenheid
 • Volksgezondheid en maatschappelijk werk
 • Bestuurlijke trekker project SZH
Politieke partijRonduit Open

Diana Noppers

Geen foto
contactgegevens en taken Diana Noppers
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresd.noppers@leudal.nl

Han Bekkers

Bekkers
contactgegevens en taken Han Bekkers
FunctieWaarnemend gemeentesecretaris en algemeen directeur
E-mailadresh.bekkers@leudal.nl

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.